KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu : Sisel Mühendislik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketi Adres :Şerifali Mah. Barbaros Cad. No:18/1 Ümraniye/İstanbul

Telefon No : 0216 499 46 64

Mail : ik@enda.com.tr

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 • Sağlıklı ticari ilişkinin kurulabilmesi, geliştirilebilmesi müşteri, tedarikçilerin kayıtlarının tutulması ve süreçlerin yürütülmesi Taleplerin iletilmesi, ürün ve hizmetlerden yeteri kadar yararlanılabilmesi,
 • Alım-satım hizmet sözleşmesinin kurulması, Tekliflerin sunulması ve alınması,
 • Siparişlerin verilmesi,
 • Sözleşmenin ifası ve ürün tesliminin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün, irsaliye, faturanın alınması
 • Gerekli mali süreçlerin tamamlanması,
 • Ödemelerin yapılabilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve iletilmesi,
 • Hizmet ve ürün, garanti, bakım onarım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün tanıtım ve kullanma yöntem ve amaçlarının öğrenilmesi ve açıklanması,
 • Şirketimizde çalışmak isteyen adayların, eğitim ve uzmanlık alanlarının bilinmesi, mesleki tecrübe ve bilgi düzeylerinin görülmesi, ücret tespitinin yapılabilmesi ve işe alınmasının gerçekleştirilmesi
 • ARGE çalışmalarının yürütülmesi,
 • Güvenliğin sağlanması
 • Mali ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • Eğitim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla şirketimiz tarafından kişisel veri işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için,
 • Aktarılması gereken idari ve resmi makamlar ile yargı organlarına,
 • Yetkili makamlara ulaştırılmak üzere veya şirketimizle tarafınız arasında başlamış ve/veya başlayacak hukuki süreçlerde (arabuluculuk, tahkim, dava, şikayet ) kullanılmak üzere şirket avukatına,
 • Gerekli mali işlemenin yapılabilmesi için şirket mali müşavirine,
 • Ürün ve belge tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla kargo ve nakliye şirketlerine,
 • Ödeme ve tahsilatların gerçekleştirilmesi için bankalara,

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır.
 • Şirketimize gelmeniz halinde sözlü, yazılı veya kamera kaydı yapılarak
 • Şirket dışı şahsi görüşme
 • Sözleşme yapılması,
 • E-posta, telefon görüşmesi, SMS uygulaması Yöntemleriyle işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

 • Açık rızanız
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

6. KVK 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARINIZ

Şirketimize;

Şerifali Mah. Barbaros Cad. No:18/1 Ümraniye/İstanbul adresine bizzat gelip kimlik kontrolünüzün teminini sağlayarak,

Sistemimizde kayıtlı e-posta , güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin ik@enda.com.tr e posta adresine mail göndererek,

Kimlik teyidiniz yapıldığı (noter ihtarnamesi gibi) diğer usullerle başvurarak ,

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt İçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz

Please choose your preferred language.
Switch to English